Privacy Statement NEXXT

Als u ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

NEXXT is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, zzp’ers, inhuurkrachten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wie zijn wij

NEXXT Holding BV is gevestigd te Wognum, Geert Scholtenslaan 10, 1687 CL, en is samen met haar dochtermaatschappijen te weten Vestiging Groningen, Vestiging Apeldoorn en Vestiging Hoofddorp en Vestiging Wognum die onder de naam NEXXT actief zijn (hierna tezamen: NEXXT) verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals;

 • Datum en tijd van toegang tot de website;
 • De onderdelen van de website die u bezoekt;
 • De pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken;
 • Het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.

NEXXT maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. U kunt hier meer over lezen in onze Cookieverklaring. De Cookieverklaring kunt u op onze website vinden.
De informatie welke wordt gebruikt ten behoeve van statistische gegevens zijn AVG-compliant. Zo worden bijvoorbeeld de IP-adressen geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.

PERSOONSGEGEVENS

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich aanmeldt op één van onze kantoren of op andere wijze aanmeldt of door één van onze medewerkers wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Hiervoor kunt u informatie vinden op de website van NEXXT.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld middels een opt-in;
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een opdracht bij opdrachtgever middels inhuur, het in dienst nemen of op basis van een projectopdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.;
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 8. voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 10. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening dan wel een eventueel dienstverband (zie “Het verzamelen van persoonsgegevens in relatie tot Werving & Selectie”); een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens: Bij aanmelding:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan heeft
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Op het moment dat u voor NEXXT kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, adresgegevens, ID bewijs (nummer + geldigheidsdatum), werkvergunning (indien van toepassing), NEXXT inschrijfformulier
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Tenzij anders overeengekomen, zal de kandidaat een VOG overleggen (niet ouder dan 6 maanden;
 • daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor NEXXT kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.

NEXXT legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Het verzamelen van persoonsgegevens in relatie tot Werving & Selectie

Ten behoeve van een dienstverband met NEXXT geldt een meer uitgebreide informatieset. De sollicitant, werknemer is zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die zijn / worden verstrekt. Indien een aanbieding niet leidt tot een arbeidsovereenkomst zal NEXXT zich conformeren aan de geldende bewaartermijnen van de betreffende gegevens.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Kandidaten, zzp’ers, derden

NEXXT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere NEXXT entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland, maar blijven wel binnen de EER NEXXT spant zich ervoor in dat de opgevraagde persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Indien u dit wenst kunt u hier meer informatie over opvragen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Mocht u hier meer informatie over wensen, kunt u contact met ons opnemen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor NEXXT heeft gewerkt)

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot uiterlijk één jaar na het laatste contact indien u niet voor NEXXT heeft gewerkt. U krijgt na deze periode nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. U kunt hierbij aangeven of u uw gegevens nogmaals met één jaar wilt verlengen om deze beschikbaar te houden in ons systeem.

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon en kunt u worden uitgeschreven.
Uw persoonsgegevens zijn na vier weken definitief verwijderd daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Persoonsgegevens van zakelijke relaties; contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

NEXXT verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen en derden waarmee wij zaken doen:

 1. voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
 2. een zakelijke relatie te onderhouden en
 3. een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

NEXXT kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere NEXXT entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin NEXXT hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. NEXXT heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

UW RECHTEN

Inzage en/of wijzigen en/of verwijderen en/of overdragen van Persoonsgegevens

Voor kandidaten, zzp’ers, derden en zakelijke relaties: U heeft recht op inzage in de over u geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij NEXXT.

Wij streven ernaar om u binnen 4 weken na uw verzoek van informatie te kunnen voorzien.

Voor overige relaties

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij NEXXT.

BEVEILIGING

NEXXT doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is NEXXT met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Mocht u meer informatie wensen met betrekking tot de door ons getroffen organisatorische en technische maatregelen, dan kunt u contact met ons opnemen en zullen wij u van uitgebreidere informatie voorzien.

Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door NEXXT, dan kunt u dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via connect@nexxt.one of NEXXT, Geert Scholtenslaan 10, 1687 CL Wognum.

(Vermoeden) datalek

Heeft u een datalek geconstateerd of het vermoeden daarvan, wilt u dit dan z.s.m. melden bij onze ServiceDesk. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

 • per mail: servicedesk@nexxt.one onder vermelding van datalek
 • of telefonisch +31 88 0322 900

WIJZIGINGEN

NEXXT kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van NEXXT. Deze versie is opgesteld in januari 2021.